شیعه شناسی (گرایش کلام)

تعداد بازدید:۲۶۲۷

 

دوره کارشناسی ارشد شیعه‌شناسی یکی از دوره های آموزشی در سطح تکمیلی نظام آموزش عالی است و اهداف آن به شرح زیر است :

1- ارائه مستدل، منطقی و معقول عقاید و آموزه های شیعی

2- شناساندن اندیشه های کلامی فِرق اسلامی شیعی و غیر شیعی

3- شناساندن منابع اصیل تفکر شیعی و تحلیل و بررسی آنها و نحوه استفاده از آنها

4- تحلیل و تبیین امکانات، محدودیت ها و اوضاع و شرایط اجتماعی شیعیان جهان

5- شناخت اندیشه تقریب و متفکران این اندیشه و نقش انقلاب اسلامی در این زمینه، همچنین شناخت مبانی جریان تخریب وحدت و نقد آن

6- شناخت مبانی حکومت از نظر شیعه و شناخت نظریه ولایت فقیه و ضرورت و دلایل آن

7- آشنایی تخصّصی با شبهاتی که علیه شیعه طرح ریزی شده اند و شناخت تحلیلی چگونگی پاسخ به آنها و ایجاد توانایی در دانشجو برای مقابله با شبهات جدید.

 

دریافت سرفصل مصوب