اطلاعیه‌ها

ما و فلسفه تطبیقی (تجربۀ ایران معاصر)

ما و فلسفه تطبیقی (تجربۀ ایران معاصر)

سخنرانی دکتر محمدحسن یعقوبیان، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه شهید مطهری، با موضوع «ما و فلسفه تطبیقی(تجربۀ ایران معاصر)» در سلسله نشستهای وضعیت تفکر در ایران معاصر؛ خانۀ اندیشمندان علوم انسانی

ادامه مطلب