حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفهنویسنده (ها) : محمدحسن یعقوبیان
ناشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸
شابک : ۷- ۳۵۸- ۱۰۸- ۶۰۰- ۹۷۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۳۴۴
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: