درس گفتار دوم: بخش دوم- نظریات رفتارگرایی جوهری

تعداد دانلود :۲۹۱
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۷


کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر سیدمحمد سادات منصوری، پژوهشکده علوم شناختی

کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ شنبه 16 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر سیدمحمد سادات منصوری، پژوهشکده علوم شناختی

درس گفتار دوم: بخش دوم- نظریات رفتارگرایی جوهری

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی کارگاه آموزشی کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن آذرماه ۱۳۹۸ درس گفتار دوم- بخش دوم نظریات رفتارگرایی جوهری دکتر سیدمحمد سادات منصورینظر شما :