جستجو :
کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ شنبه ۱۶، یکشنبه ۱۷، دوشنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ دوشنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر مهدی ذاکری، دانشگاه تهران


کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ دوشنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر مهدی همازاده ابیانه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران


کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر امیر صائمی، پژوهشکده دانش‌های بنیادی IPM


کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر محمود مروارید، پژوهشکده دانش‌های بنیادی IPM


کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر سیدمحمد سادات منصوری، پژوهشکده علوم شناختی


کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر سیدمحمد سادات منصوری، پژوهشکده علوم شناختی


کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر احمدرضا همتی مقدم، پژوهشکده دانش‌های بنیادی IPM