جستجو :
اولین مدرسه پاییزه کلام امامیه با موضوع «مدرسه حله در میانه کلام و فلسفه»/ چهارشنبه ۶، پنج‌شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ پنج‌شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر رضا برنجکار، دانشگاه تهران- دکتر سیدعلی طالقانی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ پنج‌شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر رضا برنجکار، دانشگاه تهران


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ پنج‌شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر سیدعلی طالقانی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ پنج‌شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر رضا اکبری، دانشگاه امام صادق(ع)


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ چهارشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر محمدحسین منتظری، دانشگاه تهران- دکتر محمدتقی سبحانی، پژوهشگاه قرآن و حدیث


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ چهارشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر محمدحسین منتظری، دانشگاه تهران


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ چهارشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر محمدتقی سبحانی، پژوهشگاه قرآن و حدیث


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ چهارشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر حسن انصاری، دانشگاه پرینستون